Close
Váš nákupní košík je prázdný.

Reklamační řád

Obecné informace

Tento Reklamační řád se vztahuje a je závazný pro obchody uskutečněné na webovém serveru www.flystork.cz (internetový obchod či e-shop), v prodejně sportovních potřeb na ulici Jejkovská Brána 36/1, 674 01 Třebíč, případně v dalších internetových obchodech či kamenných prodejnách provozovaných Prodávajícím, a upravuje vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně vystupuje jako Prodávající společnost K-system.CZ s.r.o., IČ 277 56 246, se sídlem Třebíč – Podklášteří, U Kuchyňky 180/2, PSČ 674 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 56909, a na druhé straně vystupuje Kupující Spotřebitel. Prodávající odpovídá Kupujícímu Podnikateli za vady zboží dle ust. § 2099 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a tento Reklamační řád se na něj nevztahuje.

Veškeré reklamační procesy se řídí platnou právní úpravou České republiky a jsou závazné pro všechny zúčastněné strany.

Adresa pro zaslání reklamovaného zboží (servisní místo)

Flystork,
Jejkovská Brána 36/1
674 01 Třebíč

Adresa pro uplatnění práv z vadného plnění

Flystork, 
Jejkovská Brána 36/1 
674 01 Třebíč

Případně kterákoliv emailová adresa Prodávajícího.

Pro reklamaci může Kupující využít reklamační formulář, pomocí kterého identifikuje druh reklamace, svoji osobu a reklamované zboží. V opačném případě Kupující využije doprovodný list zaslaný prostřednictvím poštovních služeb, který bude obsahovat všechny náležitosti jako je druh reklamace, identifikace Kupujícího a reklamované zboží.

Po vyplnění reklamačního formuláře a jeho odeslání obdrží Kupující kopii zmíněného formuláře na e-mailovou adresu, kterou ve formuláři uvedl. Zároveň jedno vyhotovení obdrží také reklamační oddělení Prodávajícího.

Výhrada u textových chyb a překlepů

I když se snažíme o 100% správnost textových popisů, technických parametrů, variant velikostí, barev, fotografií, názvů, ceny apod., může se přes veškerou naši pečlivost stát, že se u tak velkého množství zboží vyskytne chyba nebo překlep. Vyhrazujeme si proto právo na možnost výskytu takovýchto chyb či překlepů a zároveň právo na jejich aktualizaci bez předchozího upozornění. Zároveň budeme rádi, budete-li nás o takto nalezených chybách informovat.

Postup při výměně zboží

Pokud jste si objednali zboží, které Vám nesedí nebo není úplně podle Vašich představ, postupujte prosím jako při vrácení zboží (odstoupení od smlouvy). Výměna za jiný kus není možná. Zboží dle vašich představ je třeba znovu objednat.

Postup při vrácení zboží (odstoupení od smlouvy)

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se pro odstoupení rozhodnete, je nutné dodržet tyto základní podmínky:

 1. Zboží k nám musí být odesláno nejpozději 14. den po odeslání odstoupení od kupní smlouvy. Se zmeškáním lhůty Prodávající nemůže spojovat žádnou sankci. Mějte však na paměti, že , Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 2. Zboží musí být kompletní, nepoužité, neporušené, nejlépe s původními visačkami a v originálním obalu. Zboží musí být schopné dalšího prodeje.
 3. Zásilka mířící zpět k nám by měla obsahovat originál nebo kopii faktury nebo účtenky a minimálně v elektronické podobě vyplněný a odeslaný reklamační formulář s požadavkem na vrácení peněz. Taktéž lze akceptovat informační dopis zaslaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, který musí obsahovat potřebné náležitosti k identifikaci Kupujícího a produktu, jehož se vrácení týká.
 4. Pokud byl součástí objednávky i dárek zdarma, musí zákazník též vrátit i dárek zdarma. Vrácený dárek musí taktéž splňovat bod 2. těchto pravidel.
 5. Balíček nesmí být zaslán na dobírku. V takovém případě nebude převzat.
 6. Náklady spojené se zasláním zboží zpět hradí v plné výši Kupující Spotřebitel.

Ve Vašem vlastním zájmu doporučujeme balíček na adresu obchodu poslat doporučeně, s pojištěním na hodnotu zboží. V případě ztráty či znehodnocení pak případně budete moci s podacím číslem zásilky u dopravce uplatnit náhradu škody vzniklé na zásilce.

Po přezkoumání neporušenosti a korektnosti zboží bude uskutečněno vrácení peněz. Společně s kupní cenou zboží Vám budou vráceny také náklady na dodání zboží (tj. dodání zboží od Prodávajícího ke Kupujícímu). Jestliže jste zvolili jiný než nejlevnější nabízený způsob dodání zboží, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Částka bude vrácena stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky na základě kupní smlouvy přijali. Při vrácení zboží však umožňujeme zvolit vrácení peněžních prostředků jiným, a to Vámi uvedeným způsobem buďto:

 1. bezhotovostním převodem na účet
 2. v hotovosti prostřednictvím kamenné prodejny Flystork

Zaplacená částka bude vrácená v zákonné 14-ti denní lhůtě, ne však dříve, než Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci Váš požadavek na vrácení peněz akceptovat. V případě, že vrácené zboží bude opotřebeno nebo poškozeno jiným nakládáním, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, nezaniká tím právo Kupujícího odstoupit od smlouvy. Kupující však odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které je důsledkem nakládání se zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se Kupující obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V takovém případě má Prodávající nárok na náhradu rozdílu mezi cenou zboží a obvyklou cenou vráceného zboží. Kupujícímu tedy bude vrácena cena zboží snížená o nárok Prodávajícího, na což bude Kupující předem upozorněn. V takovém případě Prodávající umožní Kupujícímu taktéž vzít své odstoupení od smlouvy zpět. V případě zpětvzetí odstoupení od smlouvy nese Kupující veškeré náklady na dodání zboží zpět Kupujícímu.

V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vadného plnění, má Kupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Postup při reklamaci poškozeného zboží (záruka za jakost, odpovědnost za vady při převzetí zboží)

Záruka za jakost

Záruku za jakost přebírá Prodávající výslovným ujednáním v kupní smlouvě, v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem nebo související reklamou. Zárukou za jakost, je-li sjednána, se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu. Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití do místa určení

Převzetím záruky za jakost nejsou dotčena práva Kupujícího z vad, které má zboží při převzetí zboží Kupujícím.

Záruka se nevztahuje (v případě, že taková činnost není činností obvyklou, a přitom není zakázána v návodu k použití) na poškození vzniklá zejména (výluky ze záruky):

 • Mechanickým poškozením zboží.
 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají prostředí, které je přímo Prodávajícím nebo výrobcem určeno.
 • Neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 • Provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů.
 • Zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy.
 • Zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Kupujícím a Prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo Prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

Na žádost Kupujícího Prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu Prodávajícího, její identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává Prodávající namísto záručního listu Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, Prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu Prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi věci váží.

Odpovědnost za vady při převzetí zboží

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal,

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc tyto vlastnosti má kupující právo na slevu z kupní ceny, nebo bezplatné odstranění vady. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží, to se však nevztahuje:

- na zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní) - v tomto případě činí lhůta k uplatnění práv z vadného plnění ke zboží jako celku pouze 12 měsíců.

- na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí Kupujícím)

- u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím, nebo

- vyplývá-li to z povahy věci

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a případné vady uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu od převzetí zboží. Pozdním uplatněním vad práva z vadného plnění Kupujícího nezanikají, nicméně Prodávající může prokázat, že za vady zboží neodpovídá.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží je vadné, anebo Kupující vadu sám způsobil. Ustanovení Reklamačního řádu o výlukách ze záruky se zde použije přiměřeně.

Reklamace

V případě vad, které se vyskytnou v záruční době nebo vad, které zboží mělo při převzetí, je kupující oprávněn zboží u Prodávajícího reklamovat.

V případě nejistoty, zdali zboží splňuje podmínky k oprávněné reklamaci, můžete zkonzultovat s Prodávajícím druh vady, případně další postup na infolince 734 473 862 nebo e-mailem na obchod@k-system.cz, kde můžete přiložit i fotografie poškozeného místa na posouzení.

Pokud se pro osobní předání/zaslání zboží k reklamaci rozhodnete, je nutné dodržet tyto základní podmínky:

 1. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození.
 2. Zásilka mířící zpět k nám by měla obsahovat originál nebo kopii faktury nebo účtenky a minimálně v elektronické podobě vyplněný a odeslaný reklamační formulář s požadavkem na reklamaci. Taktéž lze akceptovat informační dopis zaslaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, který musí obsahovat potřebné náležitosti k identifikaci Kupujícího a reklamovaného produktu, jehož se reklamace týká.

Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Kupující Prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady sdělí, jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího, to však neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Prodávající vydá Kupujícímu Spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned).

Prodávající může nabídnout Kupujícímu možnost vyzvednutí zboží u kupujícího za účelem posouzení oprávněnosti reklamace.

Je-li Kupující Spotřebitel, o reklamaci rozhodne Prodávající ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s Kupujícím Spotřebitelem.

Marné uplynutí této lhůty zakládá podstatné porušení smlouvy Prodávajícím, pro které je Kupující spotřebitel oprávněn změnit svůj nárok uplatněný v reklamaci na některý z těchto nároku:

-  odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

- odstranění vady opravou věci;

- přiměřenou slevu z kupní ceny,

nebo může odstoupit od smlouvy s Prodávajícím.

Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Výsledkem reklamačního řízení bývají, a Kupující je oprávněn zvolit, dle povahy vady, tyto nároky:

 • Oprava poškozeného zboží, pokud je to možné
 • Výměna vadné součásti zboží
 • Výměna reklamovaného zboží za nové (kus za kus) - pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené
 • Výměna zboží za jiné nové zboží - pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené
 • Sleva z kupní ceny
 • Vrácení peněz – tzn. odstoupit od kupní smlouvy
  • není-li oprava, nebo výměna součásti zboží možná,
  • v případě opakovaného (nejméně tří případů) výskytu téže vady pro kterou nemůže zboží řádně užívat
  • v případě výskytu více vad (nejméně tří)
  • je-li vada podstatným porušením smlouvy.

Kupní cena bude Kupujícímu vrácena:

 • bezhotovostním převodem na účet
 • v hotovosti prostřednictvím kamenné prodejny Flystork

Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má při uznané reklamaci právo na zaplacení výloh spojených se zasláním zboží, v nejnižší možné míře pro bezpečnou zásilku. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má Kupující Spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. Tyto částky musí Kupující prokazatelně doložit. V případě neoprávněné reklamace nemá Kupující nárok na zaplacení výloh spojených se zasláním zboží k reklamaci. V případě neoprávněné reklamace bude reklamované zboží vráceno, bez opravy/výměny, zpět Kupujícímu na jeho náklady.

Pokud je reklamace vyřízena opravou nebo dodáním nového zboží (nebo jeho součásti) prodlužuje se lhůta ve které je Kupující oprávněn uplatnit vady z vadného plnění o dobu trvání reklamace. Na nové zboží nebo vyměněnou součást zboží nezačíná běžet nová lhůta k uplatnění reklamace.

Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.1.2021 a ruší jeho předchozí znění, přičemž je k dispozici v sídle a provozovně Prodávajícího nebo elektronicky na webových stránkách www.flystork.cz