Close
You have no items in your shopping cart.
Search

Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky se vztahují a jsou závazné pro obchody uskutečněné na webovém serveru www.flystork.cz (internetový obchod či e-shop), v prodejně sportovních potřeb na ulici Jejkovská Brána 36/1, 674 01 Třebíč, případně v dalších internetových obchodech či kamenných prodejnách provozovaných Prodávajícím, a upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně vystupuje jako Prodávající společnost K-system.CZ s.r.o., IČ 277 56 246, se sídlem Třebíč – Podklášteří, U Kuchyňky 180/2, PSČ 674 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 56909, a na druhé straně vystupuje Kupující.

Veškeré smluvní vztahy vzniklé v rámci těchto Obchodních podmínek jsou uzavřeny v souladu s platným právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li smluvní stranou subjekt odlišný od Spotřebitele, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek je také Reklamační řád.

Obsah

Pozn: Kliknutím na některý z odkazů níže budete přesunuti do příslušné části obchodních podmínek.

Základní ustanovení

Prodávající je obchodní společnost K-system.CZ s.r.o., IČ 27756246, se sídlem Třebíč – Podklášteří, U Kuchyňky 180/2, PSČ 674 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 56909. Společnost K-system.CZ s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, resp. společnost K-system.CZ s.r.o. je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupujícím, zákazníkem se rozumí s ohledem na platnou právní úpravu Kupující, který je Spotřebitelem, anebo Kupující Podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk (fyzická sooba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím K-system.CZ s.r.o. nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je vždy právnická osoba a dále ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Uvedením identifikačního čísla osoby (IČO) v objednávce dává Kupující najevo, že je podnikatelem.

Uživatelem, registrovaným zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, která vyplnila registrační formulář v e-shopu a má v internetovém obchodě zřízen aktivní uživatelský účet.

Internetovým obchodem, e-shopem se myslí elektronický obchod, provozovaný Prodávajícím a reprezentovaný souborem internetových stránek www.flystork.cz a aplikací elektronického obchodu na internetové doméně www.flystork.cz, případně další internetové obchody provozované Prodávajícím.

Prodejnou, kamennou prodejnou se myslí prodejna Flystork na ulici Jejkovská Brána 36/1, 674 01 Třebíč, případně další kamenná prodejna provozovaná Prodávajícím.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně sdělení před uzavřením smlouvy a reklamačního řádu, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

Sdělení Spotřebitelům před uzavřením smlouvy

Společnost K-system.CZ s.r.o. uvádí následující:

 1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby;
 2. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího;
 3. V případě smluv uzavíraných v rámci těchto obchodních podmínek se nejedná o smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;
 4. Ceny zboží a služeb jsou na webových stránkách provozovaných Prodávajícím uváděny bez DPH, včetně DPH, a dále včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, přičemž v případě osobního odběru v kamenné prodejně Prodávajícího, je náklad na dodání 0,- Kč;
 5. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva jsou upraveny v čl. 5 těchto Obchodních podmínek;
 6. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé mají k těmto údajům přístup také ve svém profilu;
 7. Vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy www.flystork.cz (konverzační okno v pravém dolním rohu stránky), případně se Kupující může se svou stížností obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

1. Informace o Prodávajícím

1.1 Provozovatel elektronického obchodu, adresa a místo podnikání

K-system.CZ s.r.o.
U Kuchyňky 2/180
674 01 Třebíč

IČ: 27756246
DIČ: CZ27756246

Zapsán v obchodním rejstříku pod spisovou značkou: C56909 u Krajského soudu v Brně.

1.2 Kontaktní údaje

Ing. Jindřich Dedek
vedoucí přímého a internetového prodeje
Tel.: +420 778 728 464
E-mail: dedek@k-system.cz

Kamenný obchod Flystork
prodejna, objednávky, servis, dotazy
Tel.: +420 734 473 862
E-mail: obchod@k-system.cz

Zákaznická linka

Tel.: +420 734 473 862

Provozní hodiny zákaznické linky

09:00 - 17:00

1.3 Bankovní spojení

Česká republika

Komerční banka

Číslo účtu: 43-1408460267
Kód banky: 0100

Zahraniční platby

SWIFT KÓD: KOMBCZPP
IBAN: CZ22 0100 0000 4314 0846 0267
Variabilní symbol: první číslo z čísla objednávky se škrtá, posledních 10 čísel je variabilní symbol

2. Smlouva

2.1 Vznik kupní smlouvy

Je-li Kupujícím Spotřebitel a smlouva je uzavírána prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, je návrhem k uzavření kupní smlouvy, resp. nabídkou, umístění nabízeného zboží Prodávajícím na webové stránky provozované Prodávajícím. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím Spotřebitelem. Prodávající je povinen neprodleně potvrdit obdržení objednávky, a to na Kupujícím Spotřebitelem zadaný e-mail, přičemž v případě uzavření smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku je přílohou tohoto potvrzení odkaz na aktuální znění Obchodních podmínek Prodávajícího. Uvedené potvrzení nemá vliv na vznik smlouvy. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran či na základě zákonných důvodů.

Je-li smlouva uzavírána prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku je umístění nabízeného zboží na webové stránce provozované Prodávajícím výzvou k podání návrhů na uzavření kupní smlouvy. Odeslání objednávky Kupujícím je návrhem k uzavření kupní smlouvy a smlouva je uzavřena přijetím této objednávky Prodávajícím. Prodávající potvrdí objednávku do 24 hodin od jejího doručení, a to na Kupujícím zadaný e-mail, jinak se má za to, že Prodávající objednávku nepřijal. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran či na základě zákonných důvodů.

V případě uzavření smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, je před podáním objednávky Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které byly do objednávky vloženy, včetně možnosti Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Pokud se jedná o vznik kupní smlouvy uzavírané v kamenné prodejně Prodávajícího, tento se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.2 Ostatní ujednání

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Vztahy a případné spory vzniklé ze vztahů založených smlouvou, podléhají výhradně právnímu řádu České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto Obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Uzavřením kupní smlouvy se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si v souladu s ust. § 2132 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vyhrazuje k věci (zboží) vlastnické právo, Kupující se tedy stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, a to včetně dokladů, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci v souladu se smlouvou.

Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího Podnikatele a umožní Kupujícímu Podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. K odevzdání věci Kupujícímu Spotřebiteli dojde v okamžiku, kdy mu věc předá dopravce.

Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje také plnění jiné věci a dále vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, a to i tehdy, projeví-li se později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Tentýž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ačkoliv mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dostatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí také tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

3. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou uvedeny vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popřípadě všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit. Toto ustanovení se nedotýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikaci prostředky na dálku.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu zjevných písařských chyb v ceně produktu (např. když bude uvedená cena zboží zjevně chybná a nesprávná a výrazně se bude lišit od ceny srovnatelného zboží).

4. Proces objednání, dodací podmínky

4.1 Objednávání

Kupující obdrží plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v potvrzení objednávky zboží.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím elektronického obchodu (e-shopu) www.flystork.cz;
 2. osobně v prodejně Flystork na adrese Jejkovská Brána 36/1, 674 01 Třebíč;
 3. telefonicky na Zákaznické lince.

Prodávající v souvislosti s objednáváním doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod (e-shop) prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího. Jakmile je objednávka učiněna, Prodávající z důvodu bezpečnosti Kupujícímu doporučuje odhlásit se ze svého profilu.

4.2 Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba v hotovosti či kartou při osobním odběru v prodejně Flystork;
 2. platba předem bankovním převodem;
 3. platba prostřednictvím systému ComGate on-line platební brány;
 4. platba prostřednictvím splátkového, spotřebitelského úvěru HomeCredit, sjednání on-line;
 5. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od Kupujícího přepravce – Kupující hradí navíc tzv. dobírečné);

V případě, že Kupující zvolí typ platby „bankovním převodem“, provede platbu na účet uvedený jako „bankovní spojení“. Jako „variabilní symbol“ použije Kupující posledních deset čísel z čísla objednávky. Údaje k platbě obdrží Kupující po uskutečnění objednávky, na zadaný e-mail.

Způsob platby zboží si Kupující určuje při objednávce a je pouze v jeho kompetenci. Prodávající neurčuje, jakým způsobem bude zboží hrazeno.

4.3 Dodací podmínky

 Osobní odběr - Třebíč, cena: 0,- Kč vč. DPH;

 GEIS_ČR ComGate, bankovním převodem/kartou - cena 99 Kč vč. DPH;
 GEIS_ČR platba při předání, dobírkou - cena 99+39 Kč vč. DPH;
 GEIS_ČR Home Credit, on-line splátkový prodej pro objednávky nad 2 000 Kč - zdarma;

Při objednávce nad 999 Kč doprava zdarma.
 Info: Kde se balíček nachází můžete sledovat pomocí služby: Sledování balíků
 Před doručením zásilky Vás dopravce obvykle kontaktuje na telefonní číslo uvedené v objednávce. Doba doručení mezi 08:00-18:00.

Objednávky učiněné prostřednictvím elektronického obchodu (e-shopu) www.flystork.cz nedoručujeme na Slovensko.
 V případě zájmu poslat balíček na Slovensko, využijte prosím služeb slovenské verze e-shopu: www.flystork.sk

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice apod.) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Podrobnější informace o reklamaci poškozeného nebo ztraceného zboží v průběhu dopravy lze nalézt na www.geis-group.cz

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je Kupující povinen neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@k-system.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem či poštou Prodávajícímu.

Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

U zboží zasílaného prostřednictvím přepravních společností není součástí kupní smlouvy montáž ani instalace výrobku. Prodávající není v takovém případě povinen Kupujícímu zajistit montáž, nebo instalaci výrobku.

Pokud objednané zboží vyžaduje odbornou montáž či instalaci (např. jízdní kolo), a zároveň je zboží zasíláno prostřednictvím přepravních společností, není povinností Prodávajícího tuto montáž zajistit. V takovýchto případech si musí Kupující odbornou montáž či instalaci zboží na vlastní náklady zajistit sám, a to v odborném servisu nebo na adrese servisního místa.

4.4 Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá Kupujícímu Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu Spotřebiteli, že v době, kdy Kupující Spotřebitel věc převzal:

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takovéto ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů;

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, to se však netýká:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím, nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu Spotřebiteli nenáleží, pokud Kupující Spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující Spotřebitel vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Prodávající odpovídá Kupujícímu Podnikateli za vady zboží dle ust. § 2099 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Práva z vadného plnění, oznámení vady

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. 4, odst. 4.4 těchto Obchodních podmínek má kupující právo na slevu z kupní ceny, nebo bezplatné odstranění vady. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Kupující Prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady sdělí, jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího, to však neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Záruka za jakost

Zárukou za jakost, je-li sjednána, se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu. Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití do místa určení.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávající za vady jsou upraveny v Reklamačním řádu Prodávajícího.

5. Odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku Kupujícím Spotřebitelem

5.1 Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím

Kupující Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, a jde-li o:

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo;
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je Kupující Spotřebitel povinen o svém odstoupení informovat společnost K-system.CZ s.r.o., se sídlem U Kuchyňky 2/180, 674 01 Třebíč, formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či e-mailem). Kupující Spotřebitel je oprávněn použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (jenž je zveřejněn zde: https://reklamace.flystork.cz/). Použití vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy není povinností Kupujícího Spotřebitele.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5.2 Důsledky odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

Odstoupí-li Kupující Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující Spotřebitel odešle zboží zpět Prodávajícímu před uplynutím čtrnácti dnů.

V případě, že se bude jednat o zboží, jež ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese Kupující Spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadovány ve výši 1 000,- Kč

Kupující Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Odstoupí-li Kupující Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže Kupující Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí (nezahrnuje osobní převzetí), vrátí Prodávající Kupujícímu Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li Kupující Spotřebitel od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu Kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Kupující Spotřebitel odstoupit mimo jiné od smlouvy:

 1. o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž nemůže dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího Spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

Kupující Spotřebitel bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím Spotřebitelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího Spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující Spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího Spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Na dárky poskytované zcela zdarma nelze uplatňovat jakákoli práva Spotřebitele.

Další práva a povinnosti stran související s právem Kupujícího spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem jsou upraveny v Reklamačním řádu Prodávajícího.

5.3. Odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícím

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito Obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena na internetové stránce www.flystork.cz.

Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, kdy v internetovém nebo kamenném obchodě Flystork omylem uvedl zjevně chybné či nestandardní údaje o zboží, zejména jeho ceně, termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno, resp. trvale u dodavatele nedostupné.

Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou kupní cenu nebo zálohu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě a to ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího kupujícímu, a to převodem na účet kupujícího nebo jiným způsobem v souladu s platnými právními předpisy.

6. Registrovaní zákazníci

Kupující mají v e-shopu možnost registrace spojenou s vytvořením uživatelského účtu. Uživatel může následně čerpat tyto výhody:

 • Ceny pro registrované zákazníky – pokud je u zboží uvedeno „Cena pro registrované“, na tuto cenu má Kupující nárok. Při vložení zboží do košíku bude Kupujícímu Cena pro registrované započtena.
 • Akční nabídky – prostřednictvím Newsletteru (4 x do roka) a akčních nabídek (maximálně 1 x měsíčně) bude Kupující v případě, že k tomu dá souhlas při registraci, informován o akčních nabídkách Prodávajícího.
 • Věrností program - při každém nákupu je na uživatelský účet přičten finanční bonus – jeho výše je individuální a o jeho výši je zákazník informován u daného zboží – žlutým symbolem..  Bonus bude Uživateli připočten po uhrazení kupní ceny. Odstoupením od kupní smlouvy nárok na bonus zaniká a tento bude z uživatelského účtu odečten.

Bonus je možno využít na další nákup zboží v internetovém obchodě jako slevu z kupní ceny zboží. Při výběru způsobu úhrady objednávky je Uživateli dána možnost uhradit kupní cenu (nebo její část) pomocí bonusu (žlutý symbol). Po zvolení této možnosti poskytne Prodávající Uživateli slevu z kupní ceny ve výši odpovídající zůstatku bonusu na uživatelském účtu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy v případech, kdy byla na zboží poskytnuta sleva využitím bonusu, nevzniká Uživateli právo na vrácení bonusu na uživatelský účet ani právo na jinou kompenzaci bonusu.

V případě zrušení uživatelského účtu z jakéhokoliv důvodu nevznikají Uživateli jakákoliv práva v souvislosti s nevyužitým bonusem.

Uživatel má právo u vybraného druhu zboží na poskytnutí dárku k zakoupenému zboží. Možnost vybrat si dárek musí být u zboží výslovně uvedena. Ustanovení čl. 5 těchto Obchodních podmínek o darovací smlouvě platí obdobně. Poskytnutím dárku, je-li ke zboží poskytován, není dotčeno právo na bonus.

7. Reklamace

7.1 Všeobecná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran plynoucích pro ně z vad krytých zárukou za jakost a vad při převzetí zboží jsou upraveny v Reklamačním řádu Prodávajícího.

Kupující je povinen seznámit se dostatečným způsobem s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem před samotným objednáním zboží.

8. Ochrana osobních údajů

Jak Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů.

Kupující je povinen seznámit se se Zásadami ochrany osobních údajů před samotným objednáním zboží.

Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje aktuální, pravdivé a přesné, zároveň je povinen v případě změny v osobních údajích o těchto změnách Prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.7.2020 a ruší předchozí znění všeobecných obchodních podmínek, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovně Prodávajícího nebo elektronicky na webových stránkách www.flystork.cz

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je také Reklamační řád Prodávajícího.

Kupující Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb dle § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz